Couple choosing washing machine

Happy young couple choosing washing machine in hypermarket and smiling